Gmina Jordanów otrzymała środki w kwocie 120.000 zł na realizację zadania grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” – Grant 3.

Projekt pn.  „Grant 3 – MTA” będzie realizowany we wszystkich pięciu szkołach prowadzonych przez Gminę Jordanów i stanowi bezpośrednią odpowiedź na wyzwania dla oświaty w Małopolsce, a co za tym idzie konieczność podjęcia działań w zakresie pomocy szkołom w walce z zagrożeniami i skutkami pandemii Covid-19, realizowane na płaszczyźnie: „ Zniwelowanie u uczniów skutków pandemii COVID-19 poprzez wielowymiarowe wsparcie szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówek systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne w zakresie udzielenia pomocy edukacyjnej i psychologicznej uczniom (Grant 3).”

W ramach projektu realizowane będą zajęcia wyrównawcze, zajęcia rozwijające zainteresowania i zajęcia pedagogiczno-logopedyczne . Dzięki dodatkowym zajęciom uczniowie uzyskają szansę na zniwelowanie lub ograniczenie zachowań związanych z lękiem czy strachem przed kontaktem z rówieśnikami, do których przyczyniła się pandemia Cowid-19. Ponadto będą mieli możliwość wyrównania braków edukacyjnych w realizacji podstawy programowej.

Szkoła Podstawowa w Wysokiej w ramach projektu będzie realizować następujące rodzaje zajęć:

  1. Język polski
  2. Język angielski
  3. Matematyka

Rekrutacja uczniów do projektu odbędzie się na podstawie opinii wychowawcy, opinii nauczyciela prowadzącego dana formę zajęć lub na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej typujące uczniów na dane formy wsparcia. Szczegółowe informacje dostępne są u koordynatora projektu.   


Zajęcia w ramach projektu Grant 3 MTA

W ramach projektu Grant 3 MTA nasza szkoła oferuje uczniom klas 7-8 zajęcia
wyrównawcze z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki. Głównym celem
zajęć jest wyrównywanie braków edukacyjnych po nauczaniu zdalnym, doskonalenie
umiejętności egzaminacyjnych oraz podniesienie wyników kształcenia. Podczas zajęć
wykorzystywane są różnorodne środki dydaktyczne (tablica interaktywna, programy
komputerowe, karty pracy), aby zachęcić uczniów do aktywnej postawy. Uczniowie
rozwiązują zadania egzaminacyjne i doskonalą kompetencje kluczowe. Zajęcia mają również
skłonić uczniów do poszukiwania informacji oraz podejmowania pracy samokształceniowej.