Innowacja z zakresu geografii regionalnej świata

W roku szkolnym 2014 /2015 w ZS w Wysokiej będzie przeprowadzona innowacja pedagogiczna pt. „ Podróż dookoła świata – World wonders” autorstwa p Agnieszki Cieżak
Jest to innowacja z zakresu geografii regionalnej świata z szczególnym naciskiem na atrakcje turystyczne „odwiedzanych” krajów.

Cele innowacji
W zakresie edukacji geograficznej:
• Poznanie walorów turystycznych wybranych państw świata
• Wzbudzenie zainteresowania uczniów różnorodnością świata i rozbudzenie ich ciekawości poznawczej
• Rozwój świadomości uczniów co do wartości i poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze i kulturowe własnego regionu, przy jednoczesnym poszanowaniu innych narodów i społeczności
• Kształtowanie postaw tolerancji wobec innych kultur
W zakresie edukacji językowej innowacja wychodzi naprzeciw uczniom, którzy chcieliby poszerzyć wiedzę i umiejętności językowe w oparciu o autentyczne źródła i nowoczesne technologie informacyjne . Ma ona za zadanie:
• Zapoznanie uczniów z elementami dwujęzyczności wskazując w ten sposób różne możliwości dalszej nauki
• Rozszerzenie zakresu słownictwa o dodatkową tematykę z zakresu geografii regionalnej świata
• Rozwijanie umiejętności językowych ze szczególnym naciskiem na umiejętność przekładu tekstu, rozumienia tekstu pisanego i słuchanego
• Wzmocnienie motywacji do nauki języka angielskiego

Treści
Treści nauczania obejmują elementy geografii regionalnej świata z uwzględnieniem walorów turystycznych następujących krajów.
1. Grecja- kraj Bogów, zabytki starożytności
2. Hiszpania to nie tylko Costa Brava – walory turystyczne, wpływ masowej turystyki na krajobraz
3. Barcelona – miasto Gaudiego
4. Portugalia – kraj wielkich odkrywców , Lizbona – miasto u wrót oceanu
5. Wyspy Kanaryjskie- wyspy szczęśliwe ( położenie , geneza, atrakcje przyrodnicze)
6. Egipt – zabytki i ich znaczenie dla życia współczesnych mieszkańców kraju.
7. Tunezja – państwo u wrót Sahary
8. Jordania – skalna stolica Nabatejczyków i najniżej położone jezioro
9. Wyspy Zielonego Przylądka – Cabo Verde ( życie ludzi, karnawał)
10. Madagaskar – wyspa cudów ( osobliwości wyspy)
11. Meksyk – największe miasto świata
12. Ekwador to znaczy Równik – dżungla Amazońska.
13. Peru – kraj Inków
14. Tanzania – cuda natury
15. Nowa Zelandia – odległy ląd- lekcja w języku angielskim
16. Vanuatu – wyspy na końcu świata
Sugerowane tematy mogą ulec zmianie z uwagi na propozycje uczniów. Po omówieniu każdego z powyższych krajów , uczniowie w grupach będą przygotowywali notatkę w języku angielskim dotyczącą fascynujących osobliwości omawianego kraju wykorzystując również dostępne technologie informacyjne.
Efekty dydaktyczne
Realizując przedstawiony program zamierzam osiągnąć następujące efekty:
• Uczniowie posiadają wiedzę o krajach świata innych niż te omawiane na lekcji
• Poznają najpiękniejsze zabytki omawianych krajów , perły architektury różnych kultur, skarby przyrody i fascynujące miasta
• Uczniowie rozumieją znaczenie umiejętności językowych w poznawaniu współczesnego świata, znajdywaniu interesujących informacji i poszerzaniu swojej wiedzy
• Poszerzą swoje kompetencje językowe wzbogacając zasób słownictwa i utrwalając poznane na lekcjach struktury leksykalno-gramatyczne
• Wzmocnią swoją motywację do nauki języków obcych
• Uczniowie podczas zajęć zdobędą, bądź utrwalą umiejętności:
– wyszukiwania informacji geograficznych w różnych źródłach
– operowania informacją ( selekcjonowania i wykorzystywania w praktyce)
– posługiwania się mapami o różnej treści

Sposób realizacji
Program innowacji będzie realizowany w wymiarze 1 godziny tygodniowo w ramach zajęć bloku przyrodniczego. Jest on skierowany do uczniów klasy 3 gimnazjum. Na początku uczniowie przy pomocy map i informacji dostępnych na platformie edukacyjnej Wiking będą określali położenie danego kraju czy regionu oraz główne cechy środowiska przyrodniczego. Następnie szczegółowo będą omawiane kwestie dotyczące głównych walorów turystycznych( przyrodniczych, kulturowych, wypoczynkowych). Na koniec uczniowie w grupach będą tworzyć tekst w języku angielskim o miejscach, które warto odwiedzić.
Dbając o atrakcyjną formę zajęć planuje się wykorzystanie następujących materiałów dydaktycznych:
– filmy popularno – naukowe
– literatura
– slajdy
– zdjęcia i pamiątki zgromadzone przez nauczyciela
– Internet

Metody pracy
– Uczniowie będą pracować na zajęciach w grupach, parach w oparciu o techniki multimedialne oraz aktywizujące metody nauczania ( np. mapy mentalne, praca z mapą)
– Uczniowie będą też pracować indywidualnie w domu przygotowując prezentację „ Moje cuda świata”- „ My world wonders”
– Efekty swojej pracy uczniowie będą prezentować na forum klasowym oraz dzielić się nimi z innymi ( np. na stronie internetowej szkoły)
– Nauczyciel będzie motywował uczniów do pracy poprzez dbanie o atrakcyjną formę zajęć oraz poprzez udzielanie uczniom wsparcia

Ewaluacja
Ewaluacji podlegać będą:
– stopień realizacji zaplanowanego materiału -w formie pracy wykonanej przez uczniów pt. „ Moje cuda świata” „ My world wonders”, w której uczniowie w dwujęzyczny sposób przedstawią 10 osobliwości poznanych krajów , które ich zdaniem zasługują na szczególną uwagę. Prace uczniów mogą być wykonane w różnych technikach ( album, prezentacja multimedialna)
– skuteczność metod i form pracy
– stopień atrakcyjności i użyteczności dla uczniów
Narzędzia służące do ewaluacji:
– rozmowy z uczniami
– obserwacja pracy i zaangażowania uczestników innowacji
– analiza efektów pracy uczniów
– ankieta skierowana do uczniów