SZKOŁA PODSTAWOWA W WYSOKIEJ IM. WOJSKA POLSKIEGO zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej szkolawysoka.pl  

 • Data publikacji strony internetowej: 2017-09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-10

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • niektóre zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

W prawym górnym rogu znajduje się narzędzie ułatwień dostępu, w którym możliwe jest:

 • powiększanie czcionki
 • ustawienie skali szarości
 • ustawienie wysokiego kontrastu
 • ustawienie negatywu kolorów
 • ustawienie jasnego tła
 • podkreślenie linków

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-10-20
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-10-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agnieszka Matejko.
 • E-mail: aga347@autograf.pl
 • Telefon: 601206391

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły
 • Adres: 34-240 Jordanów Wysoka 42
 • E-mail: szkola-wysoka@o2.pl.pl
 • Telefon: 182672835

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Wysokiej
34-240 Jordanów
Wysoka 42

Wejście do szkoły, na co dzień,  dostępne jest od strony północy, a dla przedszkola od strony wschodniej- parkingu. Wejścia od strony południowej otwierane jest tylko okazjonalnie. W budynku jest winda dla osób niepełnosprawnych. Obok szkoły znajduje się parking z wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.